Riksvåpen

Fylkesmannen i
Hedmark

Riksvåpen

SMS-varsling for lisensfelling/kvotejakt
på rovdyr i Hedmark 2018 - 2019


Navn* Adresse* Postnr* Mobilnr* Epost (valgfri)


Jeg ønsker SMS-varsling for følgende lisensfelling/kvotejakt:


Varslingstjenesten fritar ikke jegere for ansvaret for selv å innhente nødvendig informasjon om når jakta stoppes.
Jeger skal ringe informasjonstelefonen slik det fremgår av bestemmelsene for lisensfelling eller kvotejakt.


Fylkesmannen i Hedmark har følgende informasjonstelefoner for lisensfelling/kvotejakt på rovdyr:
Bjørn og gaupe 948 00525, ulv 954 52101 og jerv 911 07485. Vakttelefon for melding om felte rovdyr er 970 29840.
For ytterligere informasjon se Fylkesmannen i Hedmark sine hjemmesider, www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt

Fylkesmannen i Hedmark
Parkgata 36
Tlf: 62 55 10 00
fmhepost@fylkesmannen.no